На седници Општинског већа Општине Бачка Паланка одржаној данас, 15. маја 2019. године, утврђен је Предлог одлуке о доношењу измена Плана генералне регулације насеља Гајдобра.

Основни циљ израде Измена Плана генералне регулације насеља Гајдобра је циљана измена за промену намене у блоку 24 из становања у радну зону – производно складишне делатности. Због планираног проширења постојећих производних комплекса и адекватне организације простора указала се потреба за променом намене из постојеће стамбене зоне у радну зону производне и складишне делатности.

На данашњој седници већници су једногласно усвојили два Закључка којима Општина Бачка Паланка приступа рализацији пројеката „Златан котлић 2019“ и „Етно шор“ у складу са условима Конкурса да доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2019. години на територији АП Војводине, расписаног од стране Покрајинског секретаријата за пољопривраду, водопривреду и шумарство. Овим Закључцима одобрава се учешће сопствених средстава Општине Бачка Паланка у износу од 25% од укупног износа вредности потребних за реализацију ових пројеката.

Чланови Општинског већа одлучивали су и о другим питањима из делокруга свога рада.