Јуче, 29. августа 2018. године, у згради Општинске управе општине Бачка
Паланка одржан је састанак поводом истраживање ефекта комасације у Републици
Србији које спроводи НАЛЕД у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и
водопривреде и уз подршку ГИЗ-а.
Састанку су испред Општинске управе Бачка Паланка присуствовали заменица
начелника Општинске управе Рајка Појужина, секретар Комисије за комасацију к.о.
Деспотово Миле Колар, руководилац Службе за утврђивање и наплату јавних прихода и
секретар Комисије за комасацију к.о. Нова Гајдобра Бранимир Кузманчев, представник
Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) Душан Васиљевић,
представник Немачке организације за развојну сарадњу (ГИЗ) Ненад Гвозденовић и
представници фирме која је извођач геодетско техничких радова у поступку комасације
“Мап сајт“ Београд, Љубица Крстин и Бојан Вујичић.
Комасација представља укрупњавање пољопривредних парцела и прерасподелу
власништва над њима, при чему се смањује њихов број. Подразумева планирање
пољопривредне производње, пројектовање, изградњу и рестаурацију пољских путева,
иригационих система и шумских појасева, спровођење мера заштите (заштита вода,
земљишта, шума, флоре и фауне, животне средине).
Централна тема састанка била је квалитетно урађена комасација у к.о. Деспотово
2016. године. Миле Колар је изнео податак да је у Деспотову било преко 2.600 учесника у
процесу комасације, а да је поднето само 25 жалби. Кроз атаре Деспотова пролази Канал
Дунав-Тиса-Дунав и речица Јегричка на којој су рађени инвестициони радови чишћења, а
са завршетком комасације добијене су и дефинисане трасе канала и атарских путева.
Став учесника састанка који су учествовали у процесу комасације је да сам поступак
комасације законски није довољно добро регулисан. Господин Гвозденовић најавио је

формирање радне групе која ће радити на изради закона о комасацији те да ће
истраживање ефекта комасације које спроводе у многоме бити од помоћи у изради новог
закона.
Заменица начелника известила је присутне да су к.о. Визић и к.о. Нештин у
завршној фази комасације, те да ће по њиховом завршетку комасација пољопривредног
земљишта у општини Бачка Паланка бити у потпуности завршена.