AktuelnostiDešavanja

Dozvoljava se rad teretana

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Bačka Palanka dana 10. avgusta 2020. godine donosi

N A R E D B U

DOZVOLjAVA SE rad teretana i fitnes centara na teritoriji opštine Bačka Palanka uz poštovanje svih ranije donetih naredbi kao i sledećih mera:

 • na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene i korisnike usluga kluba, kao i Pravilnik o ponašanju zaposlenih i korisnika fitnes klubova i bezbednoj upotrebi opreme i rekvizita Saveza za rekreaciju i fitnes,
 • na ulazu u klub mora biti instalirana dezo barijera,
 • prilikom otvaranja i zatvaranja kluba, odnosno na početku i kraju radnog dana dobro
  provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine, opremu, sprave i druge
  rekvizite za vežbanje, kao i pod kluba. U toku radnog dana provetravati sve prostorije što češće,
 • prilikom svakog ulaska zaposlenih, odnosno ulaska korisnika mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom na bazi 70% alkohola,
 • svi zaposleni moraju nostiti ličnu zaštitnu opremu, odnosno zaštitnu masku i
  zaštitne rukavice tokom celokupnog radnog vremena,
 • korisnici usluga moraju koristiti sopstvene peškire i druga sredstva lične higijene,
 • korisnici usluga moraju unapred zakazati termin za korišćenje usluga kluba telefonom, mobilnim telefonom ili elektronskom poštom,
 • korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su kafe kuhinje, svlačionice, tuš kabine i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije,
 • raspored opreme, sprava i drugih rekvizita za vežbanje, odnosno organizacija vežbanja mora biti takva da u svakom momentu između vežbača bude fizička udaljenost od najmanje 2 metra, odnosno 10 metara kvadratnih po vežbaču,
 • oprema, sprave i rekviziti za vežbanje se moraju dezinfikovati nakon svake upotrebe,
 • u slučaju sumnje da neko od zaposlenih ima simptome zarazne bolesti COVID
  19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) odgovorno lice kluba dužno je da, bez odlaganja udalji zaposlenog iz prostorija kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom Domu zdravlja-SOVID ambulanti,
 • u slučaju sumnje da neko od korisnika usluga ima simptome zarazne bolesti COVID
  19, (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha i otežano disanje) zaposleni i/ili odgovorno lice kluba dužni su da upozore korisnika i da ga
  zamole da napusti prostorije kluba, sa preporukom da se odmah javi nadležnom Domu
  zdravlja – COVID ambulanti.

Za sprovođenje ove naredbe zadužuju se teretane i fitnes centri na teritoriji opštine Bačka Palanka.

DOZVOLjAVA SE privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost da u ugostiteljskim objektima za pružanje usluga hrane i pića na teritoriji opštine Bačka Palanka u delu otvorenog prostora ( letnjim baštama ) radno vreme organizuju u periodu od 06.00 do 23.00 časa, uz poštovanje svih ranije donetih naredbi.

Za sprovođenje ove naredbe zadužuju se privredni subjekti koji obavljaju ugostiteljsku delatnost.