KROKY-ZÁZNAMY / KROKY A REKORDY / Relácie kolážového typu sa zaoberajú prezentáciou všetkých segmentov kultúrneho a verejného života Slovákov spôsobom zrozumiteľným aj pre neslovenské obyvateľstvo. Relácia by bola odvysielaná na portáli InternetTV Bapnet www.bapnet.net v rozsahu do 20 minút za účelom informovania Slovákov, vzdelávania neslovenských občanov, dostupnosti dôležitých informácií a prepojenia Backa Palanka so Slovenskom.

Hlavný cieľ predstavenia:
Informovanie Slovákov v slovenskom jazyku o dôležitých udalostiach na lokálnej úrovni aj mimo nej.
Prezentácia kultúrno-zábavného obsahu v slovenskom jazyku.
Spájanie nášho mesta s mestami zo Slovenska prostredníctvom výmeny mediálneho obsahu.

*************************************************************************************************************************

KROKY-ZÁZNAMY /KORACI I ZAPISI/    Emisije kolažnog tipa , se bave prezentacijom svih segmenata kulturnog i javnog života Slovaka na način razumljiv i neslovačkom stanovništvu. Emisija bi se emitovala na InternetTV Bapnet  portalu  www.bapnet.net , u trajanju do 20 minuta sa svrhom informisanja Slovaka, edukacije neslovačkog građanstva, dostupnosti značajnih informacija  i povezivanja Bačke Palanke sa Slovačkom.

Ošti cilj emisije:
  • Informisanje Slovaka na slovačkom jeziku o važnim dešavanjima na lokalu a i šire.
  • Prikazivanje kulturnih i zabavnih sadržaja na slovačkom jeziku.
  • Povezivanje našeg grada sa gradovima iz Slovačke putem razmene medijskih sadržaja.